Obchodní podmínky

 

1. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím (Vinařství U sv. Kříže) a kupujícím při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu www.vinarstviusvkrize.cz
Kupující je povinen se s těmito obchodními podmínkami seznámit před odesláním objednávky. Odesláním objednávky potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Vztahy, které nejsou dotčeny těmito obchodními podmínkami se řídí obecně závaznými právními předpisy.

2. Objednávání

Minimální objednané množství je 1 ks od druhu a celkem 1 karton /6 ks/. Vybraná vína lze v jednom kartonu různě kombinovat.

Objednávku lze uskutečnit těmito způsoby:
a) prostřednictvím internetového obchodu www.vinarstviusvkrize.cz
b) e-mailem na adresu: vinarstvi@vinarstviusvkrize.cz

V každé objednávce je nutné uvést tyto údaje:

  • jméno a příjmení, fakturační adresu, adresu dodání (je-li odlišná od fakturační), emailovou adresu, popř. telefonní kontakt
  • u právnických osob a podnikatelů - obchodní jméno a sídlo, IČO a DIČ, je-li plátcem DPH,
  • údaje o vybraných produktech - šarži nebo úplný název zboží, cenu za jeden kus, požadované množství,
  • způsob odebrání a dopravy

Objednávka je do 2 pracovních dnů po obdržení potvrzena na e-mail nebo telefon uvedený v objednávce.

3. Dodací podmínky

Objednané zboží je odesláno nejpozději do 5 pracovních dnů od dne potvrzení objednávky na fakturační adresu (není-li uvedena adresa dodání) uvedenou na objednávce.

Dodávka zboží je ze strany prodávajícího splněna jeho předáním přepravci. Při převzetí zboží je kupující povinen bez zbytečného prodlení provést kontrolu množství, druhu a zjevných vad. Zjistí-li nesrovnalosti musí tuto skutečnost bezprostředně nahlásit prodávajícímu a uvést písemně na dokladu o převzetí přepravní firmy. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Byla-li objednávka provedena prostřednictvím internetového obchodu, má kupující právo na základě Zákona 367/2000 Sb.par.53 odst.6 od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat v uvedené lhůtě zpět. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí jím uhrazenou částku předem dohodnutým způsobem.

V případě uvedení nepřesných nebo neúplných údajů může být dodavatel vystaven v omyl. Následkem pak může být nedodání objednaného zboží. Náklady spojené s chybnou objednávkou (balení, zbytečná doprava na určenou adresu a zpět) budou vymáhány na kupujícím.

 

4. Platební podmínky

Všechny ceny uvedené v tomto internetovém obchodě jsou ceny konečné včetně DPH.
Kupní cena zboží je stanovena ceníkem platným ke dni objednání. Není-li dohodnuto jinak, je k ceně připočítáno přepravné dle níže uvedených tarifů:

Zboží zasíláme prostřednictvím společnosti TOPTRANS. Při objednávce zboží na dobírku účtujeme jednorázový manipulační poplatek 150,- Kč (dopravné a balné).


Zboží v celkové hodnotě vyšší než 5.000,- Kč vč. DPH Vám dodáme ZDARMA!

Možné způsoby platby:

- zálohou - platba předem na bankovní účet na základě vystavené proforma faktury. Zboží pak bude expedováno po připsání příslušné částky na účet

- dobírkou - platba hotově přepravci při převzetí zboží
- osobní odběr - po předchozí domluvě

5. Záruční podmínky

Na veškeré zboží je poskytnuta záruka, v rozsahu ustanovení obecně platných předpisů. Počátek záruky stanovuje datum prodeje, nebo datum uskutečnění zdanitelného plnění na dodacím listě či daňovém dokladu.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou manipulací, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, živelnými pohromami nebo vyšší mocí.

6. Reklamační řád

Při převzetí zboží je kupující povinen bez zbytečného prodlení provést kontrolu množství, druhu a zjevných vad. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Zjistí-li kupující nesrovnalosti musí tuto skutečnost bezprostředně nahlásit prodávajícímu a uvést písemně na dokladu o převzetí přepravní firmy. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

V případě chybně objednaného zboží ze strany kupujícího, lze toto zboží vyměnit za jiné ve stejné hodnotě - pokud toto nedopatření kupující nahlásí do 24 hodin po obdržení zásilky (rozhoduje den předání přepravcem). Zboží musí vrátit nepoužité, nepoškozené a v originálním balení. V tomto případě veškeré náklady na vrácení původního zboží a zaslání nového jdou k tíži kupujícího a bude účtován smluvní poplatek ve výši 250 Kč.

7. Přechod vlastnictví

Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

8. Závěrečná ustanovení

Objednáním zboží vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami.
Všechny osobní údaje budou uchovávány a chráněny proti zneužití v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


Předchozí stránka: Růžová vína
Další stránka: Řízená degustace